Podłączenie nagrzewnicy gazowej GH, do gazu LPG

Podłączenie nagrzewnicy do gazu LPG.Podłączenie nagrzewnicy gazowej GH do gazu LPG. Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie nagrzewnicy gazowej GH z zamkniętą komorą spalania do zbiornika LPG znajdującego się na zewnątrz. Zbiornik można kupić lub wydzierżawić u dostawcy gazu LPG. Dzwoń w sprawie dzierżawy 41 3624026. Podłączenie zbiornika gazowego musi spełniać warunki p. pożarowe i budowlane. Dokładne wytyczne są na 49 stronie paragrafu 179 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Podłączenie nagrzewnicy GH do gazu LPG.

 

Zbiornik gazu LPG

Przy braku możliwości podłączenia nagrzewnicy do zbiornika LPG można podłączyć nagrzewnicę do butli 11 lub 33 kg. Butle są z propanem lub propanem-butanem. Przy podłączeniu do butli LPG ważne jest aby dobrać odpowiedni rozmiar butli gazowych. Dobór wydajności reduktora gazowego do mocy urządzenia jest również istotny. Np nagrzewnica o mocy 25 kW podłączona do małej butli 11 kg będzie powodowała szronienie butli przez zbyt duży pobór gazu. W takim wypadku należy zwiększyć wielkość magazynową butli gazowych poprzez zwiększenie ich ilości i zastosować reduktor automatyczny. Taki reduktor pobiera gaz z kilku butli naraz.

Podłączenie nagrzewnicy GH do gazu LPG przy pomocy butli.

Butle 33 kg podłączone do reduktora automatycznego GOK

 

Reduktor gazu dla 4 butli 33 kg

W przypadku szronienia butli można również zastosować dekarski podgrzewacz do butli 11 lub 33 kg.W takim przypadku gaz znajdujący się w butli będzie szybciej odparowywał. W przypadku niewystarczającej ilości odparowywanego gazu można zastosować odparowywacz gazu LPG.

Podłączenie nagrzewnicy GH do gazu LPG warto zlecić wyspecjalizowanemu instalatorowi gazowemu. W razie wątpliwości udzielimy Państwu porady telefonicznie, pod numerem 41 3624026.

Warunki techniczne posadowienia zbiorników gazowych LPG.

§ 179.88) 1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika z gazem
płynnym lub grupy takich zbiorników.
2. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekraczać 6 sztuk, a ich łączna pojemność 100 m3
. Odległość pomiędzy grupami zbiorników naziemnych powinna wynosić:
1) 7,5 m – w przypadku, gdy łączna pojemność zbiorników w grupie nie przekracza 30 m3
;
2) 15 m – w przypadku, gdy łączna pojemność zbiorników w grupie przekracza 30 m3
.
3. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz
w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.
4. Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, a także między zbiornikami, określa poniższa tabela:

tabela umiejscowienia zbiorników LPG

5. Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności:
1) do 10 m3
– nie mniej niż odległość określona w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3;
2) powyżej 10 m3
– nie mniej niż połowa odległości określonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3.
6. Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niż
połowa odległości określonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku
danego rodzaju.

88) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 33 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; wszedł w życie z dniem 7 kwietnia
2009 r.

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 1422
7. Odległości określone w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 mogą być zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania
wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120, usytuowanej
pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika
powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż określona w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika.
8. Dla zbiornika z gazem płynnym o pojemności do 10 m3 zmniejszenie jego odległości od budynku, o której mowa w ust. 7, może mieć miejsce również wówczas, gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej
rzutowi równoległemu zbiornika, powiększonej po 2 m z obu jego stron, oraz o wysokości równej wysokości budynku
będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 120 i w tym pasie ściany nie będą znajdowały się otwory okienne i drzwiowe.
9. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej:
1) 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV;
2) 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV.

Warunki podłączenia nagrzewnic gazowych do butli gazowych LPG o zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli

§ 178. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej
o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod
zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych;
2) liczba butli w baterii nie może przekraczać 10;
3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej
łączonej przez spawanie;
4) odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być
mniejsza niż 2 m;
5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu.

Warunki podłączenia urządzeń gazowych do butli 11 kg

§ 177. Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli
o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli;
2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;
3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej;
4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy
zachować odległość co najmniej 1,5 m;
6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;
7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości
nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego,
uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;
8) urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa
w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.

Categories: Bez kategorii

0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *